ویفر اونان پاندا نارگیلی

توضیحات
 تعداد در جعبه   تعداد در کارتن
 24  6