ویفر اونان نارگیل

توضیحات
 تعداد در جعبه  تعداد در کارتن
 24  6