کارامل مغزدار پاستیلی

توضیحات
 نام  تعداد
 کارامل  مغزدار میوه ای پاکتی کوچک  36 پاکت
 کارامل  مغزدار میوه ای پاکتی متوسط  24 پاکت
 کارامل  مغزدار میوه ای پاکتی 900  12 پاکت