کارامل نعنایی با مغز شکلاتی

توضیحات
 نام  تعداد    
 کارامل نعنایی با مغز شکلاتی پاکتی کوچک                              36 پاکت                  
 کارامل نعنایی با مغز شکلاتی پاکتی متوسط  24 پاکت
 کارامل نعنایی با مغز شکلاتی پاکتی بزرگ  12 پاکت
 کارامل نعنایی با مغز شکلاتی پاکتی 900  12 پاکت