کارامل مغزدار شیری پاکتی

توضیحات
 نام  تعداد
 کارامل مغزدار شیری پاکتی    کوچک  36 پاکت
 کارامل مغزدار شیری پاکتی  متوسط  24 پاکت
 کارامل مغزدار شیری پاکتی     900  12 پاکت