ویفرشکوپای دوقلو پرتغالی

توضیحات
تعداد در کارتن:6

تعداد در جعبه:24