تافی کره ای مغزدار پاکتی متوسط

توضیحات
تعداد در کارتن:
 کوچک  36عدد در کارتن متوسط  24 عدد در کارتن بزرگ  12 عدد در کارتن