تافی میوه ای پاکت 900گرمی

توضیحات
تعداد در کارتن:

 کوچک  36 عدد در کارتن

 متوسط  24 عدد در کارتن
 بزرگ 12 عدد در کارتن
 900گرم 12 عدد در کارتن