تافی مغزدار نارگیلی

توضیحات
تعداد در کارتن:

 تافی مغزدار نارگیلی پاکتی     کوچک    36 پاکت در کارتن
 تافی مغزدار نارگیلی پاکتی      متوسط

24 پاکت در کارتن

 تافی مغزدار نارگیلی پاکتی       بزرگ    12 پاکت در کارتن