تافی مغزدار دو رنگ خامه ای

توضیحات
تعداد در کارتن: کوچک  36 عدد در کارتن
 متوسط  24 عدد در کارتن
 بزرگ  12 عدد در کارتن
 900  12 عدد در کارتن