تحقيق و توسعه

تحقيق و توسعه

کارشناسنان و مهندسين ِ صنعت غذا، در قسمت تحقيق و توسعه ي شرکت ايران شکلات، امور تحقيقاتي ِ خويش را بر مبناي دانش ِ روز جهان به انجام مي رسانند.  ايجاد شرايط ِ بازديد از نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي مواد اوليه، تجهيزات ِ آزمايشگاهي، دستگاه هاي توليد و بسته بندي، چاپ ومحصولات ِ نهايي و... پرسنل ِ اين قسمت راکمک و راهنمايي مي نمايد تا به تحقيقات خويش جامع عمل بپوشانند و در توسعه ي سازمان موثر باشند.