ویفر پاپوک متوسط

توضیحات
 تعداد در جعبه  تعداد در کارتن
24 6